Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a Vymezení pojmů

1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také “VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností

 

Obchodní jméno: LUX PARFÉM s.r.o.
Místo podnikání: Náměstí SNP 639/22, 972 71 Nováky, Slovenská republika

Zapsána Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.j. 44358/R
IČ: 54911915

DIČ: 2121837212
Bankovní účet: SK0309000000005197893553

 

(dále také“Prodávající”) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy České republiky zejména zákonů: Zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího v platném znění, 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění, Zákon č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, Zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.1 Kontaktní údaje :

Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je: Email:luxparfem@luxparfem.eu

Tel. č.:

 

Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a.i. je:

 

LUX PARFÉM s.r.o , Náměstí SNP 22, Nováky 97271 Slovenská republika

 

1.2.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím.

1.3. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod as pojmem Webové sídlo.

2. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.1. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

2.2. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, které jednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele/ se vztahují ustanovení zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

2.3. Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.4. Pojem Kupní smlouva zahrnuje kupní smlouvu na hmotné produkty, smlouvu o poskytnutí služby a smlouvu o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

3. Produkty (dále i „Věci“) jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího.

3.1. Pojem Zboží zahrnuje i elektronický obsah nedodávaný na hmotném nosiči.

4. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje webové sídlo na doméně s názvem www.luxparfém.cz

 

5. Příslušným orgánem provádějícím dohled nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Trenčíně pro Trenčianský kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

Tel. čj. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk

webový odkaz na podávání podnětů: https://www.soi.cz/cz/Podávání-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podejte-podnet.soi

 

 

6. Stížnosti nebo podněty Kupující může také adresovat i přímo Prodávajícímu na adresu uvedenou v Čl. I, bod. 1.1.1. těchto VOP. Prodávající zároveň doporučuje Kupujícím, aby stížnosti a podněty (z důvodu urychlení vyřízení) Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu Prodávajícího: luxperfem@luxparfem.cz

Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů od jejího přijetí. Přičemž o jejím vyřízení Prodávající informuje Kupujícího stejnou formou, jakou Kupující stížnost, nebo podnět Prodávajícímu doručil.

 

7. Ve smyslu §3, ods. 1 písm. n), Zákona č.j. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, k nimž se Prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, která vymezují chování Prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem, nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se Prodávající zavázal dodržovat, ao způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

 

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je odeslání objednávky produktů Kupujícím realizováno prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře, využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2. K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, kterou Kupující vytvořil ve smyslu Čl. II., bod 1 těchto VOP Prodávajícím (elektronicky na emailovou adresu Kupujícího, kterou si zvolil Kupující v procesu vytváření objednávky).

3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.

3.1. Kupní smlouva může zaniknout i v jiných právním řádem České republiky vymezených případech, a to zejména dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele, nebo neuhrazením ceny objednávky ve lhůtě splatnosti.

4. Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednání spojeno s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby jakou si zvolil Kupující.

 

III. Kupní cena a platební podmínky

 

1. Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího (dále jen „kupní cena“) je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

 

2. Základním platidlem je měna Kč 

 

3. Kupní cena zboží nebo služeb uvedených na Webovém sídle Prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb včetně všech daní, přičemž je zřetelně uvedena na Webovém sídle Prodávajícího.

3.1.V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů

IV. Způsoby platby

 1. Za zboží a služby na Webovém sídle Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:
  1.1.platba formou dobírky - cena 50Kč

  1.2.platba kartou prostřednictvím platební brány - cena 0 Kč

  1.4.platba převodem na účet Prodávajícího - cena 0 Kč

  V. Dodání produktů

  1.Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., těchto VOP.

  1.1.V případě pokud si Kupující zvolil jako formu platby:

  platba kartou prostřednictvím platební brány nebo

  platba převodem na účet Prodávajícího,

  Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. II, bod 2 a násl. těchto VOP a zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu. V případě, že byly splněny obě podmínky uvedené v článku. V, bod 1.1., těchto VOP (tzn. došlo-li k uzavření kupní smlouvy ak úhradě celkové ceny objednávky Prodávajícímu), Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne splnění obou těchto podmínek.

  Obvyklá lhůta kdy Prodávající zboží nebo služby expeduje je 5 dní ode dne uzavření kupní smlouvy nebo 5 dní ode dne zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu.

  1.2.Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

  2.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

  3.Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (nebo Kupujícím zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

  4.Dodání produktu je uskutečněno jeho převzetím Kupujícím (nebo Kupujícím zmocněné osobě k převzetí produktu).

  5.Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné Kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně ve lhůtě, která je v souladu s lhůtou doručení dle těchto VOP, avšak pouze za předpokladu, že Kupujícímu tímto řízením Prodávajícího nevzniknou žádné dodatečné náklady, a pouze v případě pokud s tím Kupující souhlasí.

VI. Převzetí produktu

 

1. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zmocněné třetí osoby. Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby si při přebírání objednávky zkontroloval přebíranou objednávku.

2. Převzetím produktu přechází na Kupujícího vlastnictví koupeného produktu. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím produktu Kupujícím na místě dodání jím určeném.

2.1. Kupující má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce, zejména pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech /uvedený výpočet je pouze demonstrativní, adotýká se dalších práv Kupujícího nepřevzít dodaný produkt/:

a) dodání produktu/produktů, které jsou v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou
b) dodání produktu/produktů, které jsou v poškozeném obalu nebo,
c) dodání produktu/produktů, které jsou bez příslušných dokladů.
2.2. Pokud dojde k dodání produktu/produktů Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má Kupující mimo jiné právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou produktu/produktů nebo jejich opravou. Není-li takový postup možný, má právo Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

3. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od Kupujícího za dodané zboží.

VII. Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

 

Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:
1.1. Formy Dopravy:

1.1.3.Zásilkovna / Packeta služba Z POINT

1.1.4.Kurýrská služba DPD

2.1.Ceny za Dopravu:

2.1.3.Cena v případě dopravy prostřednictvím Zásilkovna / Packeta služba Z POINT,

- cena 80Kč-120 Kč 

DPD

- cena 150Kč- 190 Kč 

GLS  

- cena 260Kč 

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

1.Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z. z., spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

 

a) převzetí zboží podle článku. VIII, bod 1.1. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,

 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo

 

c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

 

1. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

 

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

 

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

 

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

1.1 Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h), zák. čj. 102/2014 Sb. v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy VIII bod 1. těchto VOP, lhůta k odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

 

1.2. Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) zák. čj. 102/2014 Sb. v platném znění ani v dodatečné lhůtě podle čl. VIII bod 1.1.1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce VIII bod 1. těchto VOP

 

1.3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

2. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

 

3. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:

LUX PARFÉM s.r.o., Náměstí SNP 22, 97271 Nováky , Slovenská Republika 

Toto právo může spotřebitel uplatnit iv kterékoliv provozovně Prodávajícího.

4. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“).

 

4.1. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 odst. 1 písm. 3 zákona č . 102/2014 Sb. v platném znění a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

 

5. Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h). Zákona čj. 102/2014 Sb.

 

6. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z., nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č . 102/2014 Sb., a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i). zákona 102/2014 Sb.

8. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5. Zákona čj. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů

9. Ve smyslu § 9 ods. 3 Zákona čj. 102/2014 Sb. v platném znění., Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

10. Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou ze strany Prodávajícího převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

 

11. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li Prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů

12. Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona čj. 102/2014 Sb. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

 

13. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z.

Konkrétně:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

14. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

15. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odst. 1 zákona č. 1/2003. 102/2014. Z.z. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

16. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 zákona č . 102/2014. Z.z. v platném znění, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Je-li celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

 

17. Spotřebitel není povinen platit za

 

17.1. Služby poskytnuté během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

 

17.1.1. Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) nebo písm. j), Zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění

 

17.1.2. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 ods. 6, Zákona čj. 102/2014 Sb. v platném znění

 

17.2. Zcela nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud:

 

17.2.1. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování elektronického obsahu podle § 4 ods. 8, Zákona čj. 102/2014 Sb. v platném znění

 

17.2.2. Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo

 

17.2.3. Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení v souladu s § 6 ods. 1 nebo odst. 1 písm. 2 písm. b). Zákona čj. 102/2014 Sb. v platném znění

 

18. Jestliže na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze není možné zboží odeslat zpět Prodávajícímu poštou, Prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě dle 

. 1. zákona č.. 102/2014. Z.z., v platném znění

19. Prodávající poučuje Kupujícího, že má-li být na základě smlouvy o službách zahájeno poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:

 

19.1. Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

 

19.2. Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že spotřebitel byl řádně poučen podle bodu 19.1. článku VIII, těchto VOP.

IX. Alternativní řešení sporů

 

1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce (kontakt naleznete http://www.soi.cz/cz/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitele/alternativne-riesenie-spotrebitelských- sporů-1/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů-1.

Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo na internetové stránce https:// webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 120 Kč  s DPH.

Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství ČR www.mhsr.sk 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

X. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním na Webovém sídle Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

2. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 1/2003. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího 1.3.2022

 

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk